พุธ 02 กันยายน 2558
   ค้นหาหลักสูตร
ค้นหา
   ลิ้งค์น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แนะนำหลักสูตรตามสาขาวิชา
   
   สถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้งานขณะนี้ : 2
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 0117497
วันที่เก็บข้อมูล : 24-03-2553
     
   Browser
ดาวน์โหลด FireFox
* ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์ไฟล์ได้
* ดาวน์โหลด FireFox ไปใช้แทน IE
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวนข่าว : 14
 
0016 สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
0015 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
0014 มคอ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
0013 มคอ 1 สาขาโลจิสติกส์
0012 มคอ 1 สาขาพยาบาลศาสตร์
0011 มคอ 1 สาขาคอมพิเตอร์
0009 ระดับปริญญาโท สมอ04
0008 ระดับปริญญาตรี สมอ02
0007 รายละเอียดการคิดงบประมาณ
0005 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
0004 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)
0003 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
0002 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)
0001 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรี (มคอ.02)
 
  page 1 - 1  
 
     
  รายละเอียด  
 
ชื่อ มคอ 1 สาขาพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด
ประเภท แบบรายงานฯ มคอ.02-06
ปรับปรุงล่าสุด 02 ส.ค. 2553
 
 
 
 
©2010-present all right reserved. powered by pdit